admin

Επιμορφωτικό πρόγραμμα “Ανάπτυξης και Βελτίωσης Κουλτούρας”

Ανάγκη Εργαστηρίου

Πολλοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν προβλήματα σχέσεων προσωπικού που δυσχεραίνουν το εργασιακό κλίμα και τις στρατηγικές τους επιδιώξεις προκαλώντας:

Καθυστερήσεις στην παραγωγή έργου και κάποιες φορές ελαττωματικά προϊόντα ή ελλειμματικές υπηρεσίες
Παράπονα από πελάτες που ενίοτε οδηγούν και σε απώλεια μέρους των καλών μας πελατών
Κλίμα δυσπιστίας και αμφισβήτησης που κάνουν το προσωπικό να φυλάσσεται από τον διπλανό του και να νοιώθει δυσάρεστα στο χώρο εργασίας
Διαιώνιση αρνητικής διάθεσης που μεταδίδεται και στο νέο προσωπικό που βλέποντας όσα συμβαίνουν υιοθετεί σταδιακά παρόμοιες συμπεριφορές.
Αδυναμία στην υλοποίηση στρατηγικής, αλλού δείχνει η Στρατηγική και αλλού η Κουλτούρα

Αποτέλεσμα να επηρεάζεται τόσο η απόδοση και η εφαρμογή στρατηγικής όσο και η εξυπηρέτηση πελάτη

Σκοπός του επιμορφωτικού εργαστηρίου

Να προσφέρει λύσεις στο πρόβλημα του κακού οργανικού κλίματος και των κακών σχέσεων καθοδηγώντας κύρια τους ηγέτες τμηματάρχες αλλά και το προσωπικό σε σημαντική αλλαγή νοοτροπίας: Επεξηγούνται οι δυσάρεστες επιπτώσεις μιας κακής ή ακατάλληλης κουλτούρας, αλλά και οι υποχρεώσεις ενός εκάστου των συντελεστών, και με πρακτικές ασκήσεις, το εργαστήριο επιδιώκει να δείξει και να εμπεδώσει σε πρώτο βαθμό στους εμπλεκομένους τους τρόπους βελτίωσης και αλλαγής προς μια νέα επιθυμητή κουλτούρα η οποία και να συνάδει με τη στρατηγική στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης του τρίπτυχου Ηγεσίας – Στρατηγικής – Κουλτούρας.

Κύρια τμήματα του εργαστηρίου

Τμήμα 1 και 2 – Ημέρες 1 & 2 απευθύνεται στους οργανισμούς που επιδιώκουν να βελτιώσουν την κουλτούρα τους.

Τμήμα 3 – Ημέρα 3 πιο εξειδικευμένα με περισσότερα εργαστήρια αναπτύσσει συμπεριφορές ομάδων που θα στηρίζουν και διαδίδουν τη νέα κουλτούρα.

Τμήμα 4 – Ημέρα 4 περιγράφει τον οδικό χάρτη της εφαρμογής: Αλλάζοντας την κουλτούρα στην πράξη – Διαδίδοντας και εξαπλώνοντας την κουλτούρα μέσα σε όλον τον οργανισμό – Προσφέρεται επίσης ως πλαίσιο για συμβουλευτικές υπηρεσίες (Consulting) στην προώθηση της νέας κουλτούρας.

Σημ. Τα τμήματα 1 & 2 [...]

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πως η Ηγεσία βελτιώνει την Απόδοση στον Εργασιακό χώρο”

Σκοπός του σεμιναρίου

Να ενημερωθείτε για τα χαρακτηριστικά της καλής ηγεσίας και να μάθετε τις καλές συμπεριφορές που πρέπει να επιδεικνύει ο καλός ηγέτης.
Να μάθετε ότι η ηγεσία εξασκείται σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού (εσωτερική πτυχή της ηγεσίας) ως τρόπος δραστικής λειτουργικής βελτίωσης με πολλαπλά οφέλη
Να γνωρίσετε πως ο τμηματάρχης ή ομαδάρχης ως ηγέτης μαζί με την εμπιστοσύνη που οργανισμός του εναποθέτει, του εμπιστεύεται και ευθύνες και υποχρεώσεις ως προς τους πόρους, διαδικασίες και εξυπηρέτηση κοινού/πελατών/συνεργατών και να εξασκηθείτε πρακτικά πως ο ηγέτης τμηματάρχης εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ως προς τη:

Μετάφραση, επικοινωνία και υλοποίηση των στόχων του οργανισμού όπως διατυπώνεται από το Δήμαρχο/Δημοτικό Συμβούλιο
Μέριμνα για το προσωπικό και τη βελτίωσή του
Αξιοποίηση των πόρων και συνεργατών τους
Διαμόρφωση θετικής κουλτούρας και επίτευξη οριζόντιας λειτουργίας που προϋποθέτει καλή συνεργασία μεταξύ όλων των τμηματαρχών
Συνεχή ανασκόπηση και βελτίωση των διεργασιών και διαδικασιών προς όφελος της εξυπηρέτησης του κοινού
Τακτική παρακολούθηση δεικτών αποτελεσμάτων του χώρου του και τη λήψη διορθωτικών ενεργειών σε προγραμματισμένη βάση

ΗΜΕΡΑ 1

1. Ηγεσία

Τα κύρια στυλ ηγεσίας

Συζήτηση επισημαίνοντας πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα και κατάληξη στο πιο πρακτικό στυλ για οργανισμούς του δημοσίου
Επεξήγηση των συμπεριφορών του ηγέτη που προκύπτουν για τα δυο ή τρία στυλ που η ομάδα θα καταλήξει

Τα χαρακτηριστικά ενός καλού ηγέτη και τι συμπεριφορές θα πρέπει να αποφύγει.

Είναι ο κάθε τμηματάρχης μάνατζερ ή ηγέτης;

Η Ηγεσία στα διάφορα επίπεδα του οργανισμού (Distributed Leadership)

Οι υποχρεώσεις του ηγέτη ομάδας/τμήματος για

Τη μετάφραση του οράματος και των στόχων του ηγέτη του οργανισμού
Τη μέριμνα και αξιοποίηση του προσωπικού του
Τους πόρους που του έχουν εμπιστευθεί στο χώρο του καθώς και τους συνεργάτες του
Τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών, διαδικασιών και λήψη πρωτοβουλιών για διαμόρφωση των αναγκαίων υπηρεσιών και εξυπηρέτηση του κοινού/πελατών
Τη διαμόρφωση θετικής [...]

Leadership training

Last week our consulting firm Sardos Solutions delivered a two-day training to a large organization “How leadership improves workplace performance”.

The seminar/workshop was evaluated as excellent by almost all participants that gave top marks for the general organization, the trainer’s effectiveness and said that their expectations were wholly met.

The seminar focused on what the leaders must do inside the organization and covered with practical work the departmental leaders’ obligations for (a) Translating the organization’s strategic goals to goals for their own departments, (b) Improving people through coaching, (c) Identification, costing and making best use of department assets and collaborators, (d) Continuous improvement of processes and associated techniques, (e) Creating a positive culture and using cultural links, (f) Performance indicators and managing through them.

The seminar can be customized to reflect your particular needs and circumstances. For more information, you may communicate with us by email or phone: psardos@sardossolutions.com / +357 99640912

Do you really need more staff or better working? The black-hole effect

When an organization is crying for more staff, the spotlight should be turned inwards.

“We need more hands to cope with our work” people say, and then they go on to tell of things that point to their real problem like there is a lack of coordination here, they don’t delegate authority to people that do things, communication among us is very poor, things we suggest get lost in the process, frequently the customers don’t get informed properly resulting in unnecessary complaints, and so on.

These follow-up confessions are all signs that the organization is performing poorly and are telling of the lack of cohesion, poor relationships, low motivation, and that the need for corrective action is long overdue.

For such organizations, it is not a solution to bring into the company more staff and pour it into an ailing system; you will only aggravate the problem. You will create additional requirements and expenses with more hands feeding a staff-swallowing system that stifles productive work and acts like a black hole.

The real problem is the organizational machine. If you tune this machine to an efficient working, you will achieve 10, 30, 50%, and even higher increases in the staff performance which is equivalent to satisfying the people’s demand for 50% more staff. And you will achieve this without rocketing the operational costs, without increasing prices, by faster processes and responses to the staff’s satisfaction and the delight of your customers.

Why then don’t companies do it? Either they are not aware of the possibilities, or they don’t want to face the consequences of waking up and mobilizing their half-sleeping giant!

By |April 10th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

The single most important factor to make an organization effective

People in many organizations are well-intentioned wanting to do their best. They come to work to give value for the money they get by achieving what they think are their goals.

The problem is that those goals, in many cases, are enclosed in silos, are not aligned and even, sometimes, define contrary directions thus reducing the company’s work effectiveness.

To correct for that, there are many things we should do, but it is because of this multiplicity of measures that we lose sight of those most critical. The challenge is to focus on the most important.

If called to choose only one measure for the company to work upon to improve, what should it be? Indeed, I would have great difficulty in making a choice among (a) leadership, (b) culture, and (c) strategy given, of course, that there is a strong interrelation between them.

Leadership is of the utmost importance, but in more mature organizations, it tends to become more laisses-faire.

Strategy, even when excellently crafted, may rest its success in the hands of the people who implement it.

Culture is responsible for cooperation, for the right behaviour, for bringing responsibility as well as enjoyment at the workplace, for teamwork, for providing missing connections, for motivating for the common good, that is, the company good.

Faced with a choice, the management guru Peter Drucker said it with felicity “Culture eats Strategy for breakfast”.

So, if I had to choose only one factor to focus on for changing a company for the better, what should it be?
Answer: Culture!

By |March 23rd, 2018|Uncategorized|0 Comments|

The answer to the employee relations problems and to a more effective customer service: Cultural Links

1.        The Need

Many businesses and organizations are having problems of employee relations that harm the organizational climate and cause:

Delays in production, and sometimes defective products or services
Complaints from customers which in some cases lead to the loss of some of the most profitable customers
A climate of distrust and doubt that makes the employees be on guard from their neighbours and to feel dissatisfied with the organization
Negativism prevails and soon spreads to the younger employees who, seeing what the environment is, gradually adopt similar toxic behaviours

As a consequence of the above undesirable happenings, the organization loses a good deal of its efficiency, and its customer service suffers.

2.       How the problems of employee relations manifest: What Businesses and Organizations said

The problem we are having is that our people don’t talk to each other, don’t communicate with one another. They don’t have good relations and revert to sending emails and memos to each other instead of talking the issues over the phone. They would even sometimes ignore each other’s memos.

I have called them in my office, but my efforts were of little avail. I cannot and don’t want to fire them for each one of them has valuable skills and competencies.

The need for a solution to such problems for many organizations is more than urgent.

3.       What causes the problem

The problems in employee relations and organizational climate are caused and maintained to a great degree by (a) the kind of structure (org. Design), (b) the kind of leadership, and (c) the employees’ attitudes and inclinations.

(a) Vertical Structures

How the problems are caused:

With the passage of time, the company’s functions start to develop self-importance and place own interests above that of the organization; silos [...]

By |March 9th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

Η απάντηση στα προβλήματα σχέσεων προσωπικού αλλά και της απόδοσης-εξυπηρέτησης πελάτη: Cultural Links

1. Ανάγκη 

Πολλοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν προβλήματα σχέσεων προσωπικού που δυσχεραίνουν το εργασιακό κλίμα προκαλώντας:

Καθυστερήσεις στην παραγωγή έργου και κάποιες φορές ελαττωματικά προϊόντα ή ελλειμματικές υπηρεσίες
Παράπονα από πελάτες που ενίοτε οδηγούν και σε απώλεια μέρους των καλών μας πελατών
Κλίμα δυσπιστίας και αμφισβήτησης που κάνουν το προσωπικό να φυλάσσεται από τον διπλανό του και να νοιώθει δυσάρεστα στο χώρο εργασίας
Διαιώνιση αρνητικής διάθεσης που μεταδίδεται και στο νέο προσωπικό που βλέποντας όσα συμβαίνουν υιοθετεί σταδιακά παρόμοιες συμπεριφορές.

Αποτέλεσμα να επηρεάζεται τόσο η απόδοση όσο και η εξυπηρέτηση πελάτη.

2.       Πώς εκδηλώνονται τα προβλήματα σχέσεων προσωπικού: Τι μας είπαν σε διάφορους οργανισμούς και επιχειρήσεις:

Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι το προσωπικό μας δεν μιλά μεταξύ τους, δεν επικοινωνούν ο ένας με τον άλλο, δεν έχουν καλές σχέσεις, αποστέλλουν μόνο εμαιλς ή γραπτά μέμος ή και αγνοούν τα σημειώματα ο ένας του άλλου. Τους έχω καλέσει αλλά δεν διορθώνονται. Δεν μπορώ ούτε και θέλω να τους απολύσω γιατί ένας έκαστος έχει ικανότητες και δεξιότητες.

Η ανάγκη για λύση σε πολλούς οργανισμούς καθίσταται επιτακτική.

3.       Τι προκαλεί τα προβλήματα

Τα προβλήματα σχέσεων και οργανικού κλίματος προκαλούνται και συντηρούνται σε μεγάλο βαθμό από (α) τη μορφή της δομής του οργανισμού (β) τον τρόπο εξάσκησης ηγεσίας και (γ) τις κλίσεις και ροπές του προσωπικού.

(α) Καθετοποιημένοι οργανισμοί

Πώς δημιουργούν προβλήματα:

Με την πάροδο του χρόνου, τα διάφορα τμήματά τους αναπτύσσουν αυτοκυριότητα και θέτουν το δικό τους συμφέρον υπεράνω αυτού του οργανισμού. Σιλος και φέουδα ακολουθούν. Τα προβλήματα πρωτοεμφανίζονται στα χαμηλότερα επίπεδα όπου δημιουργείται η αξία προς τον πελάτη μέσω διατμηματικών διεργασιών. Όταν ψηλά τείχη διαχωρίζουν τα τμήματα, οι διεργασίες παρεμποδίζονται με αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση και εξυπηρέτηση πελάτη.

(β) Ηγεσία

Πώς προκαλεί προβλήματα:

Το στυλ και ιδιαίτερα της αυταρχικής οδηγεί σε κακές σχέσεις που ενίοτε εξελίσσονται σε καταπιεστικές. Η κεντροποιημένη προσέγγιση [...]

By |March 8th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

A “horizontally operated vertical structure” design

Which kind of organizational design can serve you better will very much depend on your company’s Purpose, Leadership and People. But even if you have chosen the right one, when your organization is growing you must rethink your organizational design

a)      For a Horizontal organization with teams – Think how to make it efficient besides customer-centric and innovative.

a)      For a Hierarchical Vertical organization – Think how to make it transdisciplinary and customer-centric besides efficient.

b)      For a Matrix organization – Think how to solve the problems that plague its real-life application.

Not easy questions but failed to face the problem of bridging what your growth demands with the organizational design you have, may prove for many companies detrimental.

For vertical organizations which is the organizational design most prevalent before major growth, the company problems become apparent when its functions start to develop self-importance and place own interests above that of the organization; silos and feuds follow. The problems are first seen in the lower level operations where value-to-customer is developed and delivered through cross-functional processes. If high walls separate departments, the process is inhibited, service to customer deteriorates and ultimately customers are lost.

What can we do to remedy these drawbacks? To solve the problems that arise from an existing organizational design, it is only logical to look at the other known alternative designs and choose from them a different one to adopt; that is for the case of an existing vertical design:

a)      Go from a vertical to a horizontal structure or some kind of hybrid or

b)      Go from a vertical to a matrix structure that incorporates both the vertical and horizontal structures

The problem:

a)      The Horizontal design is not for everyone, and even its hybrid version puts the organization [...]

By |February 21st, 2018|Uncategorized|0 Comments|

EBRD Business Diagnostics Certificate-Award to Sardos Solutions

Sardos Solutions, besides offering consulting and training, does not miss opportunities to upgrade its knowledge and expertise.

For those in pursuit of Excellence, Knowledge is always one step ahead!

The photo is from the Certificate-award ceremony of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) for Business Diagnostics for Consultants.

Wishing you a Happy New Year!

Τελετή της EBRD για Εμπειρογνώμονες – Διαγνωστικά Επιχειρήσεων

Sardos Solutions, πρόσθετα από την παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, εκμεταλλεύεται ευκαιρίες για αναβάθμιση της γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης της.

Για όσους επιδιώκουν Αριστεία, η γνώση βρίσκεται πάντα ένα σκαλί πιο μπροστά!

Η φωτογραφία είναι από την τελετή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για τα Διαγνωστικά Επιχειρήσεων για Εμπειρογνώμονες.

Σας ευχόμαστε Καλή Νέα Χρονιά!

By |December 28th, 2017|Uncategorized|0 Comments|

The Excellence Model for improving public organizations through Self-Assessment

In our days, public organizations come under severe criticism for offering poor value for the taxpayer’s money and less bureaucracy is on the tongue of almost every citizen making eloquent the need for these organizations to get out of their status quo and become more efficient and responsive.

It is further understood that excellence is not the sole province of businesses and that no more can it be considered a strange issue for public organizations. Excellence is also equally important for the public organizations.

It is for this reason that EIPA (European Institute of Public Administration) has launched its own instrument of Excellence, the Common Assessment Framework (CAF) specifically developed for the public sector. Here, following, are a few words about CAF with the intent to introduce it to those that have not come across it before:

CAF translates to the public sector the concepts of excellence as defined by EFQM aiming at orienting the public organizations toward Total Quality.
Like the EFQM model, it has 9 Criteria very similar in name with those of EFQM, presented in a diagram as Enablers and Results, but their explanatory content is adjusted to reflect the concerns of public organizations. Each criterion is analyzed into sub-criteria (28 in total) which are explained and each is illustrated by examples.
The model includes a scoring and self-assessment stage aiming at discovering strengths and areas of improvement and the linked improvement actions. While for self-assessment EFQM adopts the philosophy of RADAR, CAF adopts Deming’s cycle of PDCA (Plan, Do, Check, Act) against which the sub-criteria and criteria are assessed. Further, the user organization is allowed, according to its degree of maturity, to choose between two PDCA assessment panels: (a) the simpler classical scoring [...]

By |December 21st, 2017|Uncategorized|0 Comments|